Centrum aktivizačních programů - CAP

CAP je zařízení Obvodního ústavu sociálně-zdravotnických služeb (OÚSS), příspěvkové organizace MČ Praha 8. Poskytujeme zde sociálně-aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a vyhl. č. 505/2006 Sb.
CAP působí v Praze 8 jednak v ul. Burešova v Kobylisích, jednak v Bohnicích v ul. Mazurská.

Posláním CAP

je umožnit občanům z Prahy 8 znevýhodněným stářím, zhoršeným zdravím či zdravotním postižením žít plnohodnotný život, pomoci jim navazovat a udržovat kontakty s vrstevníky
při zájmových činnostech v přátelském prostředí a nabídnout jim pomoc a podporu při zvládání těžkostí každodenního života, a tak působit preventivně v předcházení zdravotních a psychických problémů a zabránit sociálnímu vyloučení.

Cíle poskytovaných služeb

 • udržení a zlepšení kvality života klienta
 • navázání nových a zachování stávajících kontaktů s vrstevníky v přátelském prostředí
 • udržení a rozvíjení schopností a dovedností klienta při zájmových činnostech
 • zvýšení informovanosti klienta v oblasti jeho práv a oprávněných zájmů
 • zlepšení orientace klienta v jeho aktuální životní situaci
 • zajištění návaznosti této služby na další možnosti pomoci podle aktuální situace klienta
 • týmová spolupráce pracovníků CAP a dobrovolníků při vytváření a zajištění programů pro klienty
 • průběžné vzdělávání a sebevzdělávání zaměstnanců
 • snaha o zvyšování kvality poskytované služby

Cílovou skupinou jsou

 • senioři, pobírající starobní důchod,
 • osoby se zdravotním postižením s přiznaným invalidním důchodem,
žijící v Praze 8 (v případě volné kapacity i z jiných MČ).

Zásady poskytování sociální služby

 • individuální a citlivý přístup k uživatelům
 • svobodné rozhodování uživatele
 • partnerský vztah mezi poskytovatelem a uživatelem
 • dodržování a naplňování práv uživatelů
 • uplatňování principů pro ochranu uživatelů před předsudky
 • zajištění návaznosti této služby na další možnosti pomoci podle aktuální situace klienta
 • poskytování flexibilních služeb přizpůsobených aktuálním zájmům a potřebám uživatelů
 • vytváření podmínek pro možnost uplatnění vlastních nápadů uživatelů a podpora jejich motivace
 • zachování důvěrnosti sdělovaných informací

Veřejný závazek CAP

Centrum aktivizačních programů se zavazuje občanům Městské části Praha 8, že v souladu se svým posláním zajistí cílové skupině klientů sociálně-aktivizační služby dle svých stanovených cílů.

CAP Burešova

Burešova 1151/12
182 00 Praha 8
mobil: 777 300 113
tel. 283 881 848
mail

CAP Mazurská

Mazurská 484/2
181 00 Praha 8
tel. 283 024 118
mail