Denní stacionář (DS)

je zařízení Obvodního ústavu sociálně-zdravotnických služeb (OÚSS), který je příspěvkovou organizací zřízenou Městskou částí Praha 8.
V DS poskytujeme ambulantní služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhlášky. č. 505/2006 Sb., v platném znění.

Poslání DS

je zajistit seniorům se sníženou soběstačností, o které je jinak pečováno doma, podporu, pomoc a laskavou péči v prostředí, které se co nejvíce přiblíží původnímu domovu tak, aby zde dobu svého pobytu prožili důstojně a bez pocitu osamění. Poskytnutím této služby chceme pomoci rodině, případně jiným pečujícím osobám a umožnit jim nezbytný odpočinek, nebo možnost docházet do zaměstnání, ale zároveň se i dostatečně starat o klienta v domácím prostředí.

Cíle poskytované služby

 • zachování soběstačnosti klienta se snahou o její posílení
 • udržení a prohloubení dovedností klienta
 • udržení a zlepšení kvality života klienta
 • umožnění nezbytného odpočinku pečujícím osobám
 • zachování kontaktů s rodinou, přáteli a známými
 • týmová spolupráce všech zaměstnanců DS při péči o klienta
 • průběžné vzdělávání a sebevzdělávání zaměstnanců
 • zajištění zpětné vazby od zaměstnanců – supervize
 • snaha o stálé zvyšování kvality poskytované služby

Cílovou skupinou jsou senioři

 • kteří z důvodu věku nebo nemoci nejsou schopni bez pomoci pečovat o vlastní osobu a vykonávat každodenní činnosti
 • kteří vzhledem k výše uvedenému mají přiznán příspěvek na péči I., II., případně III. stupně, ale nejsou ležící
 • kteří nemohou být doma sami a potřebují určitou míru dohledu
 • trpící lehkým nebo středním stupněm demence
 • kteří jsou pohybliví
 • kteří žijí v Praze 8 (v případě volné kapacity i z jiných MČ)

Službu nemůžeme poskytnout zájemcům

 • kteří potřebují každodenní lékařskou péči
 • kteří jsou zcela ležící nebo velmi špatně pohybliví
 • kteří trpí duševní poruchou neslučitelnou se životem v kolektivním zařízení

Zásady, kterými se pracovníci řídí

 • poskytnutí přiměřené míry podpory vedoucí k větší soběstačnosti klienta a jeho začleňování do společnosti
 • udržení a prohloubení dovedností klienta
 • udržení a zlepšení kvality života klienta
 • umožnění nezbytného odpočinku pečujícím osobám
 • zachování kontaktů s rodinou, přáteli a známými
 • týmová spolupráce zaměstnanců DS při péči o klienta
 • průběžné vzdělávání a sebevzdělávání zaměstnanců
 • zajištění zpětné vazby od zaměstnanců – supervize
 • snaha o zvyšování kvality poskytované služby
 • mlčenlivost týkající se informací o klientu

Veřejný závazek Denního stacionáře

Denní stacionář se zavazuje občanům Městské části Praha 8, že svou činností v souladu s posláním a na základě zásad poskytování ambulantních služeb v Denním stacionáři zajistí svým klientům naplnění stanovených cílů této služby.

Kontakt:

OÚSS
Denní stacionář
Křižíkova 167/50
186 00 Praha 8
tel. 224 815 878
mail (vedoucí DS Eliška Fantová)