Dům sociálních služeb (DSS)

je zařízení Obvodního ústavu sociálně-zdravotnických služeb (OÚSS), který je příspěvkovou organizací zřízenou Městskou částí Praha 8.
V DSS poskytujeme pobytové odlehčovací služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a vyhl. č. 505/2006 Sb.

Posláním DSS

je zajistit seniorům se sníženou soběstačností, o které je jinak pečováno doma, podporu, pomoc a laskavou péči v prostředí, které se co nejvíce přiblíží původnímu domovu tak, aby zde po dobu svého pobytu žili důstojně a bez pocitu osamění.
Poskytnutím této služby chceme pomoci rodině, případně jiným pečujícím osobám a umožnit jim nezbytný odpočinek k regeneraci sil.

Cílovou skupinou jsou senioři

 • kteří z důvodu věku nebo nemoci nejsou schopni bez pomoci pečovat o vlastní osobu a vykonávat každodenní činnosti,
 • kteří vzhledem k výše uvedenému mají přiznán příspěvek na péči I., II., případně III. stupně, ale nejsou zcela ležící,
 • kteří nemohou být doma sami a potřebují určitou míru dohledu,
 • trpící lehkým nebo středním stupněm demence,
 • kteří jsou pohybliví a schopni chůze po schodech,
 • kteří žijí v Praze 8 (v případě volné kapacity i z jiných MČ)

Službu nemůžeme poskytnout zájemcům

 • kteří potřebují každodenní lékařskou péči,
 • kteří jsou zcela ležící nebo velmi špatně pohybliví,
 • kteří trpí duševní poruchou neslučitelnou se životem v kolektivním zařízení,

Cíle poskytované služby

 • zachování soběstačnosti klienta
 • udržení a prohloubení dovedností klienta
 • udržení a zlepšení kvality života klienta
 • umožnění nezbytného odpočinku pečujícím osobám
 • zachování kontaktů s rodinou, přáteli a známými
 • týmová spolupráce zaměstnanců DSS při péči o klienta
 • průběžné vzdělávání a sebevzdělávání zaměstnanců
 • zajištění zpětné vazby od zaměstnanců – supervize
 • snaha o zvyšování kvality poskytované služby

Zásady, kterými se pracovníci řídí

 • poskytnutí přiměřené míry podpory vedoucí k větší soběstačnosti klienta a jeho začleňování do společnosti
 • respektování volby klienta při rozhodování o službě, včetně jeho negativního rozhodnutí
 • dodržování práv klientů a zachování jejich lidské důstojnosti
 • ochrana klientů před předsudky a negativním hodnocením
 • individuální přístup ke klientovi v maximální míře, kterou umožní uspořádání budovy
 • rovnoprávné postavení klienta a personálu
 • celistvý pohled na klienta a jeho potřeby v konkrétní situaci
 • odbornost personálu
 • týmová práce
 • mlčenlivost týkající se informací o klientovi

Veřejný závazek Domu sociálních služeb

Dům sociálních služeb se zavazuje občanům Městské části Praha 8, že v souladu se svým posláním zajistí cílové skupině seniorů odlehčovací služby dle svých stanovených cílů.