Pečovatelská služba

je zařízení Obvodního ústavu sociálně-zdravotnických služeb (OÚSS), který je příspěvkovou organizací zřízenou Městskou částí Praha 8.

Poskytujeme terénní a ambulantní službu dle § 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhlášky. č. 505/2006 Sb., v platném znění.

Poslání PS

je realizace sociální služby občanům Prahy 8, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Poskytujeme podporu a pomoc uživatelům, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci (náhlé osamění, ztráta životního partnera, nemoc a z ní vyplývající zdravotní a psychické omezení, ztráta životních jistot).

Cíl poskytované služby

je zajistit uvedeným osobám za pomoci pečovatelských úkonů fyzickou a psychickou soběstačnost, co nejdelší setrvání v přirozeném domácím prostředí a zapojení se v co největší míře do běžného života společnosti, které zabraňuje jejich sociálnímu vyloučení.

Cílovou skupinou jsou

  • senioři nebo lidé se zdravotním postižením, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění, nebo zdravotního postižení
  • osoby v krizové situaci a etnické menšiny
  • zákonem dané případy i rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
  • obyvatelé, kteří žijí v Praze 8

Službu nemůžeme poskytnout zájemcům

  • jejichž trvalé bydliště zájemce je mimo území MČ Praha 8
  • pokud je kapacita zařízení naplněna
  • v případě akutního infekčního onemocnění žadatele

Zásady, kterými se pracovníci řídí

Smyslem naší práce je být prospěšní lidem, kteří podporu potřebují, posilovat jejich soběstačnost, podílet se na zlepšení kvality jejich života, umožnit jim zůstat rovnocennými členy společnosti, podporovat kontakty s rodinnými příslušníky, pomáhat při jejich zlepšování, případně obnovování. Podporujeme tak nezávislý život v kontaktu s ostatními lidmi v přirozeném sociálním prostředí. Poskytované terénní a ambulantní služby pomáhají zmírňovat důsledky stáří, které mohou vést k sociální izolaci a v případě nezajištění základních životních potřeb i k podstatnému snížení kvality života. Služby poskytujeme v případě, že pomoc nemůže zajistit vlastní rodina. Pracovníci zachovávají mlčenlivost týkající se informací o klientech.

Veřejný závazek Pečovatelské služby

Pečovatelská služba se zavazuje občanům Městské části Praha 8, že svou činností v souladu s posláním a na základě zásad poskytování terénní a ambulantní služeb  na Praze 8, zajistí svým klientům naplnění stanovených cílů této služby.

Kontakt

OÚSS
Bulovka 1462/10
180 00 Praha 8
tel. 283 842 136
mail (ved. sestra sociálních služeb Jitka Volfová)